LIITTYMINEN

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittymishakemuksessa liittyjä antaa kiinteistöä koskevat tiedot vesihuoltolaitokselle.

Liittymiskohta

Kittilän kirkonkylän rakennuskaava-alueilla kiinteistön vesijohdon ja jätevesiviemärin liittämiskohta on tontin rajalla. Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentamisen, kunnossapidon, uudelleenrakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä. Laitos määrää ja hyväksyy tonttivesijohdon ja tonttiviemärin aineen, koon ja sijoituksen, sekä valvoo liitostyön suorittamisen. Laitos vastaa vesijohdon ja viemärin rakentamisesta tontin rajalle. Tonttijohtojen liitostyön voi tehdä laitos tai laitoksen valtuuttama henkilö. Laitos perii tonttijohtojen liittämistyöstä maksun, joka on määritelty erikseen palvelumaksuhinnastossa. Toiminta-alueen ulkopuolella olevien kiinteistöjen liittämisestä sovitaan aina erikseen.

Sade- ja perustusten kuivatusvesiä (hulevesiä) ei saa johtaa laitoksen jätevesiviemäriin. Hulevesien viemäröinnistä vastaa Kittilän kunta ja niistä tulee sopia erikseen kunnan rakennusvalvontaviranomaisien kanssa.

Vesimittari

Kiinteistön vedenkulutus ja viemäriveden määrä todetaan laitoksen tai laitoksen valtuuttaman henkilön kiinteistöön asentamalla vesimittarilla. Vesimittarin asennukseen kuuluvat työt ja tarvittavat tarvikkeet maksaa liittyjä. Vesimittarin kunnossapitää kustannuksellaan laitos. Mikäli vesimittari vaurioituu asiakkaasta johtuvasta syystä, laitoksella on oikeus periä vesimittarin vaihdosta, huollosta ja korjauksesta aiheutuneet kustannukset.

Vesimittarin tulee olla tyyppihyväksytty. Vesimittarin, liittimet ja venttiilit asiakas voi hankkia myös vesihuoltolaitokselta.

Rakennusaikainen vesi

Asuinrakennuksille tarvittava rakennusaikainen vesi voidaan johtaa kiinteistölle rakennetun tonttivesijohdon kautta. Rakennusaikaista vettä ei mitata, eikä laskuteta. Liike- ja käyttötarkoitukseltaan muiden rakennusten osalta rakennusaikaisen veden käytöstä sovitaan erikseen.

Liittymissopimus

Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä tehdään kirjallisena ennen liittämistyöhön ryhtymistä. Sopimuksen hyväksyy allekirjoituksellaan Kittilän Vesihuolto-osuuskunnan hallitus.

Sopimusehtojen lisäksi, vesihuoltolaitoksella on yleiset toimitusehdot, joilla tarkoitetaan vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä tehtäviin sopimuksiin liitettäviä ehtoja.
  • Ajankohtaista

  • Pikalinkkejä